คณะกรรมการบริษัท

ดร. ปราณี เผอิญโชค

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อ่านเพิ่มเติม

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อ่านเพิ่มเติม

คุณแก้วใจ เผอิญโชค

กรรมการและกรรมการบริหาร(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อ่านเพิ่มเติม

คุณวุฒิชัย เผอิญโชค

กรรมการและกรรมการบริหาร(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท) อ่านเพิ่มเติม

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง อ่านเพิ่มเติม

คุณถาวร ชลัษเฐียร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง อ่านเพิ่มเติม

คุณทวนชัย มั่นจิต

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยงง อ่านเพิ่มเติม

รศ.ดร.พิภพ อุดร

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร

ดร. ปราณี เผอิญโชค

ประธานกรรมการบริหาร

คุณสมพงษ์ เผอิญโชค

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ CEO

คุณวุฒิชัย เผอิญโชค

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิจัยและพัฒนา

คุณลิม วี เอิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายขาย OEM และขายต่างประเทศ

คุณภัควัฒน์ สุวรรณมาโจ

ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน และ เลขานุการบริษัท