สำนักงานใหญ่

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
304 ถ.มาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. – 18.00 น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 2420 0076
0 2814 5034 - 7

อีเมล์info@thairung.co.th

โทรสาร0 2420 6702

ฝ่ายขาย / โชว์รูม

บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
371 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. – 18.00 น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ0 2812 2200

ช่องทางการติดต่อภายในของไทยรุ่ง

ฝ่ายขายและการตลาด

คุณภิรมย์รัตน์ ชูหนู
เบอร์ : 02 420 0076 เบอร์ต่อ 524

แฟกซ์ : 02 814 5033

Hotline : 02 812200 อีเมล : mk_piromrath@thairung.co.th

ฝ่ายขาย OEM และขายต่างประเทศ

คุณลิม วี เอิน
เบอร์ : 02 420 0076 เบอร์ต่อ 379

แฟกซ์ : 02 814 5030

อีเมล : lim@thairung.co.th

สำนักกรรมการผู้จัดการ

คุณนัยนา ประโชติรัตนกุล
เบอร์ : 02 420 0076 เบอร์ต่อ 321

แฟกซ์ : 02 812 0844

อีเมล : naiyana@thairung.co.th

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสุพจน์ เจตสันติ์
เบอร์ : 02 420 0076 เบอร์ต่อ 385 อีเมล : suphot@thairung.co.th

ฝ่ายจัดหา

คุณภิรมย์ ทองแย้ม
เบอร์ : 02 420 0076 เบอร์ต่อ 302 อีเมล : pc_pirom@thairung.co.th

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณอุษา วชิระศรีสุนทรี
เบอร์ : 02 420 0076 เบอร์ต่อ 105 อีเมล : ausa@thairung.co.th

ศูนย์อะไหล่

เบอร์ : 02 420 6708-9

แบบฟอร์มการติดต่อ